En savoir plus
Monter

Produits modulaires

Produits modulaires

Si vous n'avez pas besoin de voir un Rapport complet et vous ne voulez que consulter une partie spécifique de l'information d'une entreprise comme les administrateurs, information judiciaire et sur les procédures collectives, des publications dans la presse ou le comportement de paiements, vous pouvez accéder directement aux Produits Modulaires d'Informa, l'accès le plus économique à l'information d'entreprises.


Types de produits modulaires

Consulti aquí tots els mòduls d'informes que necessiti:

Comportament de Pagaments

El Comportament de Pagaments és un producte que ofereix tota la informació de risc i de pagaments d'INFORMA. El Comportament de Pagaments és un producte modular que conté:

 • Ràting
 • Information Judiciaire et sur les Procédures Collectives
 • Plan de Restructuration
 • Comportament de Pagaments (PAYDEX)
 • Ajornament de pagament a proveïdors
 • Ràtios de pagaments: (Període mitjà de pagament, període mitjà de cobrament i liquiditat immediata)
 • RAI
 • ASNEF Empresas
 • EBE Retard de paiement
 • ICIRED
 • RIJ
Avaluació de crèdit

Aquest producte modular mostra la informació completa del Ràting d'Informa, que inclou els apartats de: Ràting Informa, Opinió de Crèdit, Evolució del Ràting, Paydex Comportament de Pagaments, Plan de Restructuration,Situació Financera, Compliments, Explicació Ràting Informa, Motius dels últims càlculs rellevants de la nota i accés opcional al RAI,ASNEF Empresas,d'EBE Retard de paiement,ICIRED et RIJ.

Actes del BORME

Es mostra un llistat cronològic de tots els actes publicats de l'empresa. De cadascun dels actes es mostrarà l'encapçalament, que inclou el tipus d'acte, la data de publicació, el nº d'anunci i el registre mercantil. Accés al detall de cada acte i a la descàrrega de les imatges originals del BORME on s'hagin publicat els actes.

Administradors

Aquest producte modular mostra un llistat de tots els administradors de l'empresa, ordenats per prioritat de càrrec i data de nomenament i cessament (si escau). Es mostrarà també la font d'obtenció de la informació amb accés a la imatge del butlletí oficial.

Publicacions en premsa

Es mostra la llista cronològica dels articles de premsa sobre l'empresa, indicant-hi la data, el diari o la publicació. Podrà consultar un resum de la notícia tractada i accedir-hi si prové d'un diari digital.

Information Judiciaire et sur les Procédures Collectives

Es mostra el llistat de toutes les procédures collectives et spéciales, les incidences judiciaires et les réclamations administratives publiées dans les différents bulletins officiels. Amb accés al detall de cadascuna de les incidències. A més, s'hi inclou un quadre amb les incidències que li afecten.

Accionistes i participacions

Aquest informe modular mostra tots els accionistes (actuals i històrics) i participacions, indicant-ne la raó social, el CIF o país (si es tracta d'una empresa internacional) segons l'ordre d'importància, el percentatge de les participacions, la font i la data de la informació.

Dipòsits de comptes

Mostra tots els balanços disponibles, per ordre cronològic, indicant-ne la data de tancament, si es tracta d'un dipòsit individual o consolidat, la font de la informació i l'accés a la descàrrega del Dipòsit de Comptes del qual s'ha obtingut la informació (imatge original o PDF).

Anàlisi Financera

L'Anàlisi Financera ofereix la informació financera comparativa dels últims 5 anys: inclou informació dels estats financers, el compte analític de resultats i ràtios financeres comparades.

Anàlisi sectorial

Si sol·licita aquest producte modular, es mostren les grans xifres de la informació financera de l'empresa comparada amb el seu sector, segons l'activitat CNAE i la mida per vendes. De les ràtios financeres s'ofereix la distribució del sector per quartils (percentils 25, 50 i 75).

Vinculacions Empresarials

L'eina amb la qual podrà conèixer de forma gràfica les relacions accionarials de cada empresa, tant directes com indirectes. Descobreixi les relacions entre empreses de la forma més ràpida i interactiva.

Voulez-vous prendre les meilleures décisions pour votre entreprise ? Faites-le avec les meilleures informations.

DEMANEZ UNE DÉMO