Descobreixi més
Pujar

Productes modulars

Productes modulars

Si no necessita veure un informe complet i només vol consultar una part concreta de la informació d'una empresa, com per exemple els administradors, informació judicial i concursal, les aparicions a la premsa o el comportament de pagaments, pot accedir directament als Productes Modulars d'Informa, l'accés més econòmic a la informació empresarial.

Tipus de productes modulars

Consulti aquí tots els mòduls d'informes que necessiti:

Comportament de Pagaments

El Comportament de Pagaments és un producte que ofereix tota la informació de risc i de pagaments d'INFORMA. El Comportament de Pagaments és un producte modular que conté:: 

 • Ràting
 • Informació Judicial i Concursal
 • Pla de Reestructuració
 • Comportament de Pagaments (PAYDEX)
 • Ajornament de pagament a proveïdors
 • Ràtios de pagaments: (Període mitjà de pagament, període mitjà de cobrament i liquiditat immediata)
 • RAI
 • ASNEF Empresas
 • EBE Morositat
 • ICIRED
 • RIJ

Avaluació de crèdit

Aquest producte modular mostra la informació completa del Ràting d'Informa, que inclou els apartats de: Ràting Informa, Opinió de Crèdit, Evolució del Ràting, Paydex Comportament de Pagaments, Pla de Reestructuració, Situació Financera, Compliments, Explicació Ràting Informa, Motius dels últims càlculs rellevants de la nota i accés opcional al RAI, ASNEF Empresas,EBE Morositat, ICIRED y RIJ.

Actes del BORME

Es mostra un llistat cronològic de tots els actes publicats de l'empresa. De cadascun dels actes es mostrarà l'encapçalament, que inclou el tipus d'acte, la data de publicació, el nº d'anunci i el registre mercantil. Accés al detall de cada acte i a la descàrrega de les imatges originals del BORME on s'hagin publicat els actes.

Administradors

Aquest producte modular mostra un llistat de tots els administradors de l'empresa, ordenats per prioritat de càrrec i data de nomenament i cessament (si escau). Es mostrarà també la font d'obtenció de la informació amb accés a la imatge del butlletí oficial.

Publicacions en premsa

Es mostra la llista cronològica dels articles de premsa sobre l'empresa, indicant-hi la data, el diari o la publicació. Podrà consultar un resum de la notícia tractada i accedir-hi si prové d'un diari digital.

Informació Judicial i Concursal

Es mostra el llistat de tots els procediments concursals i especials, les incidències judicials i les reclamacions administratives publicades als diferents butlletins oficials. Amb accés al detall de cadascuna de les incidències. A més, s'hi inclou un quadre amb les incidències que li afecten.

Accionistes i participacions

Aquest informe modular mostra tots els accionistes (actuals i històrics) i participacions, indicant-ne la raó social, el CIF o país (si es tracta d'una empresa internacional) segons l'ordre d'importància, el percentatge de les participacions, la font i la data de la informació.

Dipòsits de comptes

Mostra tots els balanços disponibles, per ordre cronològic, indicant-ne la data de tancament, si es tracta d'un dipòsit individual o consolidat, la font de la informació i l'accés a la descàrrega del Dipòsit de Comptes del qual s'ha obtingut la informació (imatge original o PDF).

Anàlisi financera

L'Anàlisi Financera ofereix la informació financera comparativa dels últims 5 anys: inclou informació dels estats financers, el compte analític de resultats i ràtios financeres comparades.

Anàlisi sectorial

Si sol·licita aquest producte modular, es mostren les grans xifres de la informació financera de l'empresa comparada amb el seu sector, segons l'activitat CNAE i la mida per vendes. De les ràtios financeres s'ofereix la distribució del sector per quartils (percentils 25, 50 i 75).

Vinculacions Empresarials

Vol prendre les millors decisions per a la seva empresa? Faci-ho amb la millor informació.

SOL·LICITA UNA DEMO