Descobreixi més
Pujar

Portfolio Manager

Portfolio Manager

Portfolio Manager és una eina d'accés en línia que li permet creuar les dades dels seus clients amb la informació procedent de la Base de Dades global d'Informa D&B, per obtenir una visió integral de la seva cartera de clients i reduir el risc d'impagaments.


Portfolio Manager li proporcionarà una imatge sempre actualitzada del seu risc de cartera, permetent-li adaptar i revisar les seves polítiques de crèdit al llarg del temps, identificar la distribució del risc present i futur, millorant d'aquesta manera l'ús dels seus recursos de gestió de crèdit i proporcionant-li una visió més clara de quines polítiques de crèdit són més apropiades en cada cas.

Gestió de Risc Empresarial

Amb Portfolio Manager podrà:

  • Conèixer la distribució del risc empresarial de la seva cartera de clients.
  • Obtenir la probabilitat d'incompliment de terminis de pagaments dels seus clients, utilitzant l'indicador D&B Paydex.
  • Detectar l'exposició de risc dins d'un grup empresarial utilitzant els arbres de família globals.
  • Conèixer l'evolució del risc de la seva cartera de clients.
  • Identificar els sectors de major risc de la seva cartera i els millors sectors per concentrar-hi la prospecció.
  • Planificar la seva estratègia de crèdit, personalitzant la seva política de negoci, antiguitat o forma jurídica.
  • Mantenir un seguiment permanent dels canvis produïts a la seva cartera de clients, gràcies a les alertes personalitzables.

Analitzi la seva cartera de clients

Portfolio Manager permet fer diversos tipus d'anàlisis de la seva cartera

Vista Resum:

Obtindrà una visió resumida del deute pendent, agrupada per risc d'impagament i risc de cessament.

Distribució de Cartera:

Proporciona una visió estructurada del risc de la seva cartera de clients a través de les seves característiques particulars: mida de l'empresa, antiguitat, forma legal, localització geogràfica, sector d'activitat i D&B Score (risc de cessament).

Previsió d'Incobrables

Amb aquest informe podrà fer una estimació del risc de la seva cartera de clients per a un termini de 12 mesos i identificar aquells amb més probabilitat d'impagament.

Risc Corporatiu

Identifiqui les possibles pèrdues d'un grup empresarial analitzant-ne els saldos pendents agregats per la companyia matriu. A més, gràcies a la informació sobre arbres de vinculacions empresarials, podrà identificar oportunitats comercials dins de la mateixa família corporativa.

Anàlisi de Deute

Ofereix una visió global del deute de la seva cartera de clients per antiguitat i estratègia de cobraments i provisions.

Informe d'Alertes

Ofereix un resum detallat dels canvis produïts a la seva cartera, agrupant-los per tipus d'alerta.

 

Si el que necessita és optimitzar la gestió de la cadena d'aprovisionament i reduir la vulnerabilitat de la seva empresa davant canvis inesperats, també disposa d'una versió per a la gestió de compra: Portfolio Manager Proveïdors.

Analitzi la seva cartera de clients

Extraiem l’essència de la informació per al teu negoci

ESSENTIAL DATA MANAGEMENT

Sol·licita més informació