Descobreixi més
Pujar

Balanços d

Balanços d'empreses

Les empreses tenen l'obligació de dipositar els seus comptes al Registre Mercantil. El dipòsit d'aquests comptes conté diversos documents o estats financers, entre ells el balanç d'empresa.

Sol·licita una demo

El dipòsit d'aquests comptes conté diversos documents o estats financers: balanç d'empresa, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis de patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu (si escau) i memòria. A INFORMA carreguem anualment més de 720.000 balanços d'empreses a la nostra base de dades, fet que ens converteix en l'empresa del sector que més balanços compra i carrega.

Comunament es coneix aquests estats financers com a comptes anuals, estats comptables o balanços de les empreses, tot i que un dels documents sigui pròpiament el balanç de l'empresa.

El balanç d'una empresa és el document dels estats financers de la empresa, que mostren la seva situació patrimonial i econòmica. Els balanços estan formats per l'actiu, el patrimoni net i el passiu.

El Balanç

Actiu

Segons l'article 36 del codi de comerç, l'Actiu és el conjunt de béns, drets i altres recursos controlats econòmicament per l'empresa, resultants d'esdeveniments passats dels quals s'espera que l'empresa obtingui beneficis econòmics futurs.

Els principals comptes de l'actiu són:

Actiu No Corrent

 • Immobilitzat intangible
 • Immobilitzat material
 • Inversions immobiliàries
 • Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini
 • Inversions financeres a llarg termini
 • Actius per impost diferit
 • Deutors comercials no corrents

Actiu Corrent

 • Actius no corrents mantinguts per a la venda
 • Existències
 • Deutors comercials i altres comptes per cobrar
 • Inversions en empreses del grup i associades a curt termini
 • Inversions financeres a curt termini
 • Periodificacions a curt termini
 • Efectiu i altres actius líquids equivalents


Passiu

El Passiu del Balanç són les obligacions actuals sorgides com a conseqüència d'esdeveniments passats i l'extinció de les quals podria donar lloc a una disminució de recursos que puguin produir beneficis econòmics. Les provisions s'hi inclouen.

Passiu corrent

 • Provisions a llarg termini
 • Deutes a llarg termini
 • Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini
 • Passius per impost diferit
 • Periodificacions a llarg termini
 • Creditors comercials no corrents
 • Deute amb característiques especials a llarg termini

Passiu no corrent

 • Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda
 • Provisions a curt termini
 • Deutes a curt termini
 • Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini
 • Creditors comercials i altres comptes a pagar
 • Periodificacions a curt termini  
 • Deute amb característiques especials a curt termini

Patrimoni Net

El Patrimoni Net constitueix la part residual dels actius de l'empresa, un cop deduïts tots els passius. Inclou les aportacions realitzades pels socis o propietaris, ja sigui en el moment de la constitució o posteriorment, que no es considerin passius, així com els resultats acumulats o altres variacions que l'afectin.

Fons propis

 • Capital
 • Prima d'emissió
 • Reserves
 • (Accions i participacions en patrimoni pròpies)
 • Resultats d'exercicis anteriors
 • Altres aportacions de socis
 • Resultat de l'exercici
 • (Dividend a compte)
 • Altres instruments de patrimoni net

Ajustos per canvis de valor

 • Actius financers disponibles per a la venda
 • Operacions de cobertura
 • Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda
 • Diferència de conversió
 • Altres

Subvencions, donacions i llegats rebuts

El Balanç

Volem ajudar-li a prendre les millors decisions, per això tenim una àmplia gamma de solucions en funció de les teves necessitats

Sol·licita una demo