Descobreixi més
Pujar

Informació Financera

Informació Financera

Informa D&B disposa de la informació financera de les empreses espanyoles. Una base de dades amb més de 7 milions d'empreses i autònoms.

INFORMA disposa de la informació financera més àmplia de les empreses espanyoles. Pot consultar els informes d'empreses amb informació dels dipòsits de comptes d'empreses, que contenen:

Balanç de situació

El balanç de l'empresa mostra la situació patrimonial de l'empresa, així com les seves obligacions econòmiques. Està format per l'actiu, el passiu i el patrimoni net. Consulti aquí més informació sobre els balanços d'empreses.

Compte de pèrdues i guanys

Són els registres de les entrades i sortides comptables a 31 de desembre (o la data específica de tancament del balanç de cada empresa), i no reflecteixen els fluxos de caixa sinó els drets i deutes reconeguts. Haurien de coincidir amb el resultat de l'exercici que s'indica al balanç de situació.

Estat de canvis de patrimoni net

Recull tots els canvis en el patrimoni, no només els deguts a ingressos i despeses que s'inclouen al compte de pèrdues i guanys, sinó també les variacions comptables associades al patrimoni de l'empresa.

Estat de fluxos d'efectiu

Aporta la informació financera necessària per informar sobre els moviments de fluxos i mostrar la situació de liquiditat econòmica de l'empresa.

Memòria de l'empresa

La memòria de l'empresa és un document en el qual l'empresa explica les principals característiques dels fluxos i situacions comptables. A les memòries s'han d'incloure diferents informacions.

A quin informe es troba la informació financera?

A Informa hi ha diferents informes en funció de les necessitats de cada usuari. Pot consultar una taula comparativa dels informes a la pàgina d'informes.

Tota la informació financera de l'empresa es mostra a l'Informa Financer, que és l'informe més complet i ofereix la situació de tots els estats financers.

Dins de la informació financera de l'empresa s'inclouen gràfics i comentaris que ajuden a entendre la situació i l'evolució de la companyia: Gràfics i comentaris de la composició de l'actiu, gràfics i comentaris de la composició del patrimoni net i passiu, així com del compte de pèrdues i guanys.

A quin informe es troba la informació financera?

Volem ajudar-li a prendre les millors decisions, per això tenim una àmplia gamma de solucions en funció de les teves necessitats

Sol·licita una demo

Además de esta información financiera presentada por la propia empresa, en el informa financiero se incluyen los principales ratios económicos para evaluar la situación de la compañía:

Ratios de equilibrio:

Fondo de maniobra, ratio de solidez, periodo medio de cobro y de pago.

Ratios de liquidez:

Ratio de liquidez y de liquidez inmediata.

Ratios de endeudamiento:

Porcentaje de endeudamiento, coste medio de financiación externa, cobertura del servicio de la deuda y cobertura de intereses.

Ratios generales y de actividad:

Autofinanciación generada por las ventas y por los activos, punto muerto, facturación media por empleado, coste medio por empleado y rotación de activos.

Ratios de resultados:

Rentabilidad económica, Rentabilidad de Explotación y Rentabilidad Financiera.


Una de las informaciones más relevantes a la hora de analizar la situación financiera de una compañía es el equilibrio y endeudamiento que presenta la compañía, por ello, se incluye un apartado de gráficos y comentarios relativos al equilibrio y endeudamiento.

¿Qué otras soluciones de análisis financiero hay?

Además de los balances de información financiera, en nuestras soluciones Financieras, dispones de las mejores herramientas para gestionar el Riesgo Financiero de tu empresa y reducir el Riesgo de Impago: SABI,Leanus y Portfolio Manager

Un amplio abanico de Soluciones de Información Financiera que te facilitarán el análisis de balances económicos, el control del riesgo de tu cartera de clientes o realizar solicitudes al registro de la forma más sencilla.
bankia bbva caixabank iberdrola santander

A més el 89% d'empreses de l'Ibex35 i més del 95% de les entitats financeres són clients actius d'INFORMA.

Sol·licita una demo