Descobreixi més
Pujar

Informació Financera

Informació Financera

Informa D&B disposa de la informació financera de les empreses espanyoles. Una base de dades amb més de 7,5 milions d'empreses i autònoms.

INFORMA disposa de la informació financera més àmplia de les empreses espanyoles. Pot consultar els informes d'empreses amb informació dels dipòsits de comptes d'empreses, que contenen:

Balanç de situació

El balanç de l'empresa mostra la situació patrimonial de l'empresa, així com les seves obligacions econòmiques. Està format per l'actiu, el passiu i el patrimoni net. Consulti aquí més informació sobre els balanços d'empreses.

Compte de pèrdues i guanys

Són els registres de les entrades i sortides comptables a 31 de desembre (o la data específica de tancament del balanç de cada empresa), i no reflecteixen els fluxos de caixa sinó els drets i deutes reconeguts. Haurien de coincidir amb el resultat de l'exercici que s'indica al balanç de situació.

Estat de canvis de patrimoni net

Recull tots els canvis en el patrimoni, no només els deguts a ingressos i despeses que s'inclouen al compte de pèrdues i guanys, sinó també les variacions comptables associades al patrimoni de l'empresa.

Estat de fluxos d'efectiu

Aporta la informació financera necessària per informar sobre els moviments de fluxos i mostrar la situació de liquiditat econòmica de l'empresa.

Memòria de l'empresa

La memòria de l'empresa és un document en el qual l'empresa explica les principals característiques dels fluxos i situacions comptables. A les memòries s'han d'incloure diferents informacions.

A quin informe es troba la informació financera?

A Informa hi ha diferents informes en funció de les necessitats de cada usuari. Pot consultar una taula comparativa dels informes a la pàgina d'informes.

Tota la informació financera de l'empresa es mostra a l'Informa Financer, que és l'informe més complet i ofereix la situació de tots els estats financers.

Dins de la informació financera de l'empresa s'inclouen gràfics i comentaris que ajuden a entendre la situació i l'evolució de la companyia: Gràfics i comentaris de la composició de l'actiu, gràfics i comentaris de la composició del patrimoni net i passiu, així com del compte de pèrdues i guanys.

A quin informe es troba la informació financera?

Volem ajudar-li a prendre les millors decisions, per això tenim una àmplia gamma de solucions en funció de les teves necessitats

Sol·licita una demo

A més d'aquesta informació financera presentada per la pròpia empresa, l'informa financer inclou les principals ràtios econòmiques per avaluar la situació de la companyia:

Ràtios d'equilibri:

Fons de maniobra, ràtio de solidesa, període mitjà de cobrament i de pagament.

Ràtios de liquiditat:

Ràtio de liquiditat i de liquiditat immediata.

Ràtios d'endeutament:

Percentatge d'endeutament, cost mitjà de finançament extern, cobertura del servei del deute i cobertura d'interessos.

Ràtios generals i d'activitat:

Autofinançament generat per les vendes i pels actius, punt mort, facturació mitjana per empleat, cost mitjà per empleat i rotació d'actius.

Ràtios de resultats:

Rendibilitat econòmica, Rendibilitat d'explotació i Rendibilitat financera.

Una de les informacions més rellevants per analitzar la situació financera d'una companyia és l'equilibri i l'endeutament que presenta l'empresa. Per això s'inclou un apartat de gràfics i comentaris relatius a l'equilibri i a l'endeutament.

Quines altres solucions d'anàlisi financera hi ha?

A més dels balanços d'informació financera, amb les nostres solucions Financeres disposa de les millors eines per gestionar el Risc Financer de la seva empresa i reduir el Risc d'Impagament: Sabi INFORMA, Leanus i D&B Finance Analytics.

Un ampli ventall de Solucions d'Informació Financera que li facilitaran l'anàlisi de balanços econòmics, el control del risc de la seva cartera de clients o realitzar sol·licituds al registre de la forma més senzilla.

Bankinter bbva caixabank iberdrola santander

A més el 89% d'empreses de l'Ibex35 i més del 95% de les entitats financeres són clients actius d'INFORMA.

Sol·licita una demo