Descobreixi més
Pujar

Registre Mercantil

Registre Mercantil

A través d'Informa D&B pot rebre els documents que necessiti del Registre Mercantil, de forma online i evitant tràmits.

Serveis disponibles del Registre Mercantil

Dipòsit de comptes

El dipòsit de comptes permet obtenir una còpia dels comptes anuals que hagin estat presentats per la societat objecte de la consulta.
Un dipòsit de comptes està format pel balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, la memòria, l'informe de gestió i l'informe d'auditoria (si escau).

Nota simple

Podrà obtenir una nota registral (fotocòpia detallada de l'original del Registre) de qualsevol inscripció realitzada per una societat des de la seva constitució.

Certificació de Denominació Social

Mitjançant aquest servei, INFORMA l'ajuda a obtenir el certificat necessari per poder inscriure una nova societat amb el nom escollit al Registre Mercantil Central.
Es poden sol·licitar fins a tres noms per ordre de preferència, i el primer que resulti susceptible de ser reservat rebrà la certificació.
Aquesta certificació reserva la nova denominació social durant 15 mesos. En cas de voler constituir la societat, la certificació no té validesa davant notari un cop transcorreguts més de dos mesos des de la seva sol·licitud al Registre Mercantil Central.

Renovació de certificació de denominació social

Li ajudem a renovar la certificació de denominació social.


Serveis disponibles del Registre Mercantil

¿Qué es el registro mercantil?

El registro mercantil es una institución oficial cuyo papel es el de otorgar publicidad de quienes intervienen en el tráfico mercantil, los cuales pueden ser personas jurídicas o personas físicas. Es en esta institución donde las empresas inscriben sus actos. Este registro dispone de distintas oficinas públicas que se encuentran a cargo de distintos registradores mercantiles, además de que su información es accesible de forma online mediante empresas como Informa D&B.

¿Por qué es importante este registro?

Es importante debido a que la información allí registrada, que es accesible de forma pública, permite que la información de las empresas inscritas sea accesible para terceros, que tienen un interés concreto en esas empresas, como sus proveedores, clientes, bancos o cualquier otro. Esta información otorga seguridad y ayuda a empresas y empresarios a tomar mejores decisiones comerciales. Así mismo el acceso ágil y online a la información del registro mercantil facilita las gestiones asociadas al mismo.

¿Cómo es la información del registro?

La información del registro mercantil obtenida mediante Informa D&B es actualizada y real, con la ventaja de obtenerla de forma online y con menos trámites. Dado que la información proviene directamente del registro mercantil puede considerarse como una información empresarial oficial. Puedes consultar los documentos oficiales relacionados como la nota simple, los depósitos de cuentas o realizar la solicitud de una denominación social.

Volem ajudar-li a prendre les millors decisions, per això tenim una àmplia gamma de solucions en funció de les teves necessitats

Sol·licita una demo