Descobreixi més
Pujar

Registre de la Propietat

Registre de la Propietat

 Accés a la informació de la propietat dels immobles.

Servei d'índexs i notes simples

Gràcies a l'accés al Registre de la Propietat, disposarà de la informació per saber si una societat o persona física és titular d'algun immoble i a quin registre està inscrit a través del Servei d'índexs. 

Si necessita conèixer les dades registrals d'una finca, el titular i si té o no càrregues o gravàmens, sol·liciti una nota simple de la propietat.

A més, també tindrà informació sobre certificacions, escriptures i altres dades sobre l'immoble consultat.

Servei d

No perdi el temps amb el registre, INFORMA fa tots el tràmits per vostè.

Li mostrem com funciona