Descobreixi més
Pujar

Informe Financer

Informe Financer

L'informe d'empreses online més complet, que li permetrà conèixer tota la informació mercantil, de risc-crèdit, comercial, sectorial i financera d'una companyia, incloent-hi el balanç de situació, el compte de resultats i altres estats financers.

Sol·licita una demo

Informació sobre l'Informe Financer

L'Informa Financer cobreix totes les necessitats d'informació comercial i financera d'una empresa. Conté tota la informació de l'Informa Comercial, a més d'informació publicada als dipòsits de comptes:

Característiques de l'Informa Financer

Aquest Informe d'INFORMA D&B conté la informació següent:

INFORMACIÓ DE RISC COMERCIAL

Tota la informació que necessita per valorar el risc comercial d'una empresa:

 • El Ràting Informa és un sistema de classificació de la solvència empresarial que atorga a les empreses una qualificació objectiva del risc comercial i una opinió respecte al seu límit de crèdit.
 • L'Score de Liquiditat: classifica les empreses segons la probabilitat d'endarrerir-se en un percentatge significatiu dels seus pagaments.
 • Indicador de Risc Comercial: indicador global que uneix la informació del Ràting Informa i l'Score de Liquiditat.
 • Índex de Resiliència: mesura la capacitat de l'empresa per fer front a una situació excepcional i no prevista amb un impacte significatiu en el procés productiu i/o comercial de l'entitat.
 • Informació Judicial i Concursal: conegui tots els procediments concursals i especials, les incidències judicials i les reclamacions administratives publicades als diferents butlletins oficials.
 • Pla de Reestructuració: permet modificar les condicions o l'estructura de l'actiu, del passiu i/o dels fons propis de la societat, de manera que l'empresa pugui evitar la insolvència o sortir-ne.
 • Fitxers de Morositat: la informació de tots els impagaments registrats als principals fitxers de morositat d'Espanya:  RAI, ASNEF Empresas,EBE Morositat, ICIRED, RIJ.
 • Comportament de Pagaments dels clients: podrà consultar l'Score Paydex®, un índex sintètic que puntua de 0 a 100 el comportament de pagaments d'una empresa al llarg dels últims 12 mesos. Aquest índex s'elabora a través de la informació del servei exclusiu d'INFORMA Dun-Trade que permet conèixer el comportament de pagaments dels clients. Més informació sobre el D&B Global Trade Program ®

ELEMENTS FINANCERS: LA INFORMACIÓ FINANCERA BÀSICA

Els principals elements financers, amb indicadors i magnituds econòmiques de l'empresa en els últims 5 anys, amb els quals podrà conèixer l'evolució econòmica de la companyia.

Per conèixer més en detall la Informació Financera pot consultar els informes financers.

ESTRUCTURA CORPORATIVA

La informació sobre els administradors i directius de l'empresa amb la seva data de nomenament i cessament (si escau) i també les vinculacions financeres de l'empresa: els accionistes i participacions de l'empresa.

INFORMACIÓ COMERCIAL

 • Conegui tota la informació de l'empresa des del punt de vista comercial:
 • Constitució i activitat
 • Licitacions públiques
 • Empleats
 • Operacions comercials de clients i proveïdors
 • Subvencions
 • Denominacions i Marques
 • Presència Online

Obtenim aquesta informació principalment de la memòria publicada per l'empresa al Registre Mercantil, a més d'informació comercial obtinguda per enquestes i investigacions.

ESTRUCTURA LEGAL

Informació oficial publicada sobre l'empresa al Butlletí del Registre Mercantil (BORME), el Butlletí Oficial de l'Estat, Butlletins Provincials i Notes de Premsa.

INFORMACIÓ FINANCERA

La informació financera dels últims 5 anys presentada per l'empresa al Registre Mercantil.

 • Balanç de situació
 • Compte de pèrdues i guanys
 • Estat de canvis de patrimoni net
 • Estat de fluxos d'efectiu
 • Equilibri i endeutament
 • Ràtios

INFORMACIÓ CONSOLIDADA

La informació consolidada de l'empresa inclou la informació consolidada i la informació financera consolidada dels últims 5 anys

ANÀLISI SECTORIAL

Amb la comparativa i l'anàlisi sectorial podrà analitzar la situació financera de l'empresa dins del seu entorn empresarial.

Característiques de l

La informació financera disponible en aquest informe

La informació financera disponible en aquest informe procedeix de fonts públiques oficials i dels Dipòsits de Comptes publicats per les empreses. Si no disposem de l'última informació disponible al Registre Mercantil, podríem actualitzar la informació per entregar-li l'Informa Financer amb els comptes actualitzats o oferir-li l'Informa Investigat, amb la informació que vostè necessita contrastada pel nostre equip d'analistes de risc financers.

La informació financera disponible en aquest informe

Vol prendre les millors decisions per a la seva empresa? Faci-ho amb la millor informació.

SOL·LICITA UNA DEMO