Descobreixi més
Pujar

Contractació proveïdors

Contractació proveïdors

PERFIL Informa D&B, S.A.U. (S.M.E.)

Procediments i formes d'adjudicació

INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) (d'ara endavant, INFORMA) és una societat mercantil estatal, constituïda el 1992, participada íntegrament per la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. Cía de Seguros y Reaseguros, (SME) (CESCE), el capital social de la qual pertany a l'Estat Espanyol en un 50,25%.

 INFORMA és part del Sector Públic Institucional Estatal conforme als articles 84 i 111 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, per tant els contractes que subscrigui la Companyia tindran la consideració de contractes privats, si bé el règim de contractació s'ajustarà a les presents Normes de Contractació i, subsidiàriament, en tot allò aplicable per la seva condició d'ens que té la consideració de “Poder no adjudicador”, d'acord a la seva naturalesa jurídica privada, i caràcter mercantil conforme a l'establert als articles 3, 321 i 322 de (la LCSP) la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, a l'ordenança jurídica espanyola, i la Instrucció nº 3/2018, de 6 de març, de l'Advocacia General de l'Estat - Direcció del Servei Jurídic de l'Estat sobre “contractació d'Entitats del sector públic que no tinguin el caràcter de poders adjudicadors”.

Donat que:

  • El seu capital és majoritàriament públic.
  • Està sotmesa a control públic.

L'anunci de licitació es publicarà preferentment a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, i es podrà fer també a través de la pàgina web de la Companyia, el DOUE, el BOE i en diaris o publicacions nacionals o locals en funció de la tipologia i àmbit dels contractes.

La Companyia ha establert sobre la base legal abans esmentada unes instruccions internes amb un procediment general i objectiu d'adjudicació dels contractes, respectuós i d'acord amb els principis següents previstos a l'article 321 de la llei LCSP:

  • El principi de concurrència, que té com a objectiu aconseguir que tota persona interessada pugui participar en el procediment d'adjudicació d'un contracte, presentant-hi una oferta o proposició.
  • El principi de publicitat, que exigeix que pugui arribar a coneixement d'un nombre prou gran dels possibles interessats la convocatòria d'un procediment de contractació. L'anunci de licitació es publicarà preferentment a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, i es podrà fer també a través de la pàgina web de la Companyia, el DOUE, el BOE i en diaris o publicacions nacionals o locals en funció de la tipologia i àmbit dels contractes.
  • El principi de confidencialitat que es concreta a l'article 133 de la LCSP en la seva doble vessant de l'Òrgan de Contractació i confidencialitat del contractista, i garanteix que l'adjudicació aplicarà els criteris de màxima discreció i prudència sense que la publicitat exigible perjudiqui els interessos de l'adjudicatari. No es podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris sempre que l'hagin designat com a confidencial en el moment de presentar les ofertes. El deure de confidencialitat del contractista s'estén a la informació a la qual tingui accés amb motiu de l'execució del contracte i a la qual s'hagués donat el tractament de confidencial als plecs o al contracte o que per la seva naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement d'aquesta informació, tret que els plecs estableixin un termini més ampli.

 Addicionalment, a aquests principis s'apliquen uns altres, com els de transparència, igualtat de tractament i no discriminació; tot d'acord amb les previsions relatives a les obligacions de les entitats qualificades com a “Poder no adjudicador” a la LCSP i a les normes i principis que resultin aplicables derivades de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

La informació rellevant sobre la contractació de la Companyia s'actualitza de forma permanent a la pàgina web de la Companyia, a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

D'acord amb el previst a l'article 321.2. de la LCSP i sota el previst a la Instrucció nº 3/2018 de 6 de març de l'Advocacia General de l'Estat - Direcció del Servei Jurídic de l'Estat sobre contractació d'Entitats del sector públic que no tinguin el caràcter de poders adjudicadors, l'aplicació de les presents Instruccions Internes tindrà caràcter potestatiu, podent la Companyia procedir a la contractació sense aplicar les Instruccions, sempre que ho justifiqui adequadament a l'Expedient de Contractació, i sigui autoritzat pel Comitè Executiu de la Companyia, respectant en tot cas els principis precedents i les regles previstes a l'esmentat article 321.2.

Amb la finalitat de garantir la transparència de l'activitat contractual i l'accés públic a la informació i sense perjudici d'altres mitjans de publicitat que es decideixin voluntàriament, la Companyia està difonent el seu Perfil de contractant a la Plataforma de Contractació de l'Estat i mitjançant els vincles oportuns a:

      a) La pàgina web de la Companyia.

      b) Els anuncis de publicitat de contractació que es puguin realitzar i en l'adjudicació dels mateixos.

Són punts de Contacte del Perfil:

Normes internes de contratació

Instruccions Internes de Procediment Aplicables a l'Adjudicació de Contractes. En aquesta web, INFORMA fa públiques les instruccions internes sobre contractació.

Instruccions de contractació

Enllaç amb la plataforma de contratació de l´estat (PLACE)

http://contrataciondelestado.es