Descobreixi més
Pujar

Experian Bureau Empresarial

Experian Bureau Empresarial

L'Experian Bureau Empresarial, Morositat Bancària i Multisectorial (E.B.E. Morositat) és un fitxer que conté informació d'operacions creditícies impagades, la seva evolució històrica i les principals característiques.


Què és el fitxer Experian Bureau Empresarial?

Experian Bureau Empresarial és el fitxer que conté informació sobre operacions creditícies impagades de societats.

Aquest fitxer s'extrau a partir del bureau de crèdit d'Experian, que és el més utilitzat per les entitats financeres i que acumula informació de més de 500.000 empreses deutores amb un deute total acumulat de 65.000 milions d'euros.

Què és el fitxer Experian Bureau Empresarial?

Consulti el fitxer Experian Bureau Empresarial

En contractar els serveis d'INFORMA podrà accedir a la consulta d'aquest fitxer i obtenir informació sobre impagats de les societats espanyoles consultades.

Quina informació conté el fitxer EBE Morositat?:

 • Tipus de creditor
 • Producte
 • Import de les operacions
 • Núm. d'impagaments
 • Import impagaments (amb sumatori total a la part inferior)
 • Data primer impagament
 • Data darrer impagament

El preu d'una consulta al fitxer E.B.E. Morositat és de 0,6 unitats per consulta. 


Con toda la información que necesitas

Dispondrá de la Base de Datos de Actividades económicas de Informa D&B (Totalidad de Empresas y empresarios individuales de España, con sus sedes y sucursales) segmentables por áreas geográficas y por filtros de sector de actividad, volumen de empleados y facturación, entre otros).

Una vez seleccionada la lista de empresas susceptibles de captación, podrá descargarla en formato excel, con micro-datos de:

 • Razón Social
 • Dirección
 • Cargos ejecutivos
 • Teléfono de contacto
 • Sector de actividad
 • Volumen de facturación
Con toda la información que necesitas

Vol saber si els seus clients es troben en algun dels fitxers de morosos?

SOL·LICITI’NS MÉS INFORMACIÓ