Descobreixi més
Pujar

Llei de Transparència

Llei de Transparència

 

Llei de Transparència

Activitat societària

Estatuts

Estructura Organitzativa

Consell d'administració d'INFORMA

Organigrama dirección INFORMA

C.V. directivos

Informació Econòmica, pressupostària i estadística

Contractes

Convenis

Pressupostos

Comptes INFORMA D&B

Retribucions

Conseller Delegat: Juan Mª Sainz Muñoz

Retribució bruta percebuda durant l'exercici 2023 per tots els conceptes (fix més variable): 235.800 euros.


Pla Estratègic

Línies Estratègiques:

 • Compliment dels objectius financers de la Companyia i les seves Filials.
 • Millorament de la Qualitat del servei oferit als Clients.
 • Millorament de la Qualitat de la Base de Dades.
 • Millorament de l’eficiència dels Processos Interns.
 • Millorament de la Satisfacció de l’Empleat.
 • INFORMA com a empresa socialment responsable.

 • Accés a la informació pública

  Sol·licitud d’accés a la informació

  La persona que desitgi exercir els seus drets d'accés a la informació pública ho podrà fer de les següents maneres:

  • Enviament de sol·licitud mitjançant correu electrònic a l’adreça: acceso_informacion_publica@informa.es. l'assumpte del correu ha de ser: "Transparència". Haurà de quedar constància de la identitat del sol·licitant, la informació que es sol·licita, adreça electrònica de contacte i, al seu cas, modalitat triada per accedir a la informació.
  • Presencialment  a les oficines de la companyia emplenant el formulari a l'efecte: Formulari de sol·licitud. El formulari haurà d'estar signat a mà per l'interessat i haurà de tenir la informació que es sol·licita, l'adreça electrònica de contacte, i, si escau, la modalitat triada per accedir a la informació.

Per obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals pot consultar la nostra política de privacitat - Transparència.


   Causes de no admissió

   No s’admetran a tràmit, mitjançant resolució motivada, les sol·licituds següents:

   • Si es refereixen a informació que estigui en curs d’elaboració o de publicació general.
   • Referides a informació de caràcter auxiliar o de suport: notes, esborranys, opinions, resums, comunicacions i informes interns o entre òrgans o entitats administratives.
   • Relatives a informació on sigui necessària una reelaboració per a la seva divulgació.
   • Consultes realitzades a INFORMA sobre informació que no hi sigui i de la qual es desconegui al competent.
   • Consultes manifestament repetitives o amb caràcter abusiu no justificat amb la finalitat de transparència de la Llei 19/2013.
   • Les que no compleixin amb els requisits del punt 6 sobre la sol·licitud d’informació.

   En cas que la gerència d’Atenció al Client dubti de l’aplicació d’aquests criteris de no admissió, haurà de presentar la consulta al Comitè Executiu, que prendrà la decisió que correspongui.

   Tramitació

   Si la sol·licitud es refereix a informació que no obri en poder de la companyia, aquesta la remetrà al competent, si el conegués, i informarà d’aquesta circumstància al sol·licitant.

   Quan la sol·licitud no identifiqui de manera suficient la informació, es demanarà al sol·licitant que la concreti en un termini de deu dies, amb indicació de que, en cas de no fer-ho, es considerarà que ha desistit, així com que es suspendrà el termini per dictar resolució.

   Si la informació sol·licitada pogués afectar a drets o interessos de tercers, degudament identificats, se’ls concedirà un termini de quinze dies per a que puguin fer les al·legacions que considerin oportunes. El sol·licitant haurà de ser informat d’aquesta circumstància, així com de la suspensió del termini per dictar resolució fins que s’hagin rebut les al·legacions o hagi transcorregut el termini per a la seva presentació.

   Quan la informació objecte de la sol·licitud, encara que s’obri en poder de la Companyia, hagi estat elaborada o generada en la seva integritat o part principal per un altre, se li remetrà a aquest per a que hi decideixi sobre l’accés.

   Resolució

   La resolució on es concedeixi o denegui l'accés s’haurà de notificar al sol·licitant i als tercers afectats que així ho hagin demanat al termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud a l’òrgan competent per resoldre. Aquest termini es podrà ampliar un altre mes al cas que el volum o la complexitat de la informació que es sol·licita ho facin necessari, i prèvia notificació al sol·licitant.
   Seran motivades les resolucions que deneguin l'accés, aquelles que hi concedeixin l'accés parcial o a través d’una modalitat distinta a la sol·licitada i aquelles que hi permetin l'accés quan hi hagi hagut oposició d’un tercer. A aquest darrer suposat cas, s’indicarà expressament a l’interessat que l'accés només tindrà lloc quan hagi transcorregut el termini de l’article 22.2 de la llei 19/2013.
   Quan la mera indicació de la existència o no de la informació suposàs la vulneració d’algun dels límits a l'accés, s’indicarà aquesta circumstància al desestimar-se la sol·licitud.
   Transcorregut el termini màxim per resoldre sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, s’entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada.

   Formalització de l'accés

   L'accés a la informació es farà preferentment per via electrònica a l'adreça acceso_informacion_publica@informa.es i l'assumpte del correu haurà de ser: “Transparència”, excepte quan no sigui possible o el sol·licitant hagi assenyalat expressament un altre mitjà. Quan no es pugui donar l'accés al moment de la notificació de la resolució, s'haurà d'atorgar, en qualsevol cas, en un termini no superior a deu dies.
   Si ha existit oposició d’un tercer, l'accés només es podrà realitzar quan, una vegada s’hagi aconseguit el dit accés, hagi transcorregut el termini per interposar-hi recurs contenciós administratiu sense que aquest s’hagi formalitzat o hagi estat resolt, confirmant així el dret d’accés a la informació.
   Si la informació ja ha estat publicada, la resolució podrà limitar-se a indicar al solo·licitant com pot accedir-hi.
   L'accés a la informació serà gratuït. No obstant això, l’expedició de còpies o la transposició de la informació a un format diferent a l’original podrà donar lloc a l’exigència d’exaccions segons els termes prevists a la Llei 8/1989 de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics o, al seus cas, conforme a la normativa autonòmica o local aplicable.

   Contratació de proveïdors

   INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) és una societat mercantil estatal, constituïda el 1992, participada íntegrament per la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. Cía de Seguros y Reaseguros, (SME) (CESCE), el capital social de la qual pertany a l'Estat Espanyol en un 50,25%. La Companyia ha establert sobre la base legal abans esmentada unes instruccions internes amb un procediment general i objectiu d'adjudicació dels contractes, respectuós i d'acord amb els principis següents previstos a l'article 321 de la llei LCSP.

   Contratació proveïdors