Descobreixi més
Pujar

Canal de denúncies

Canal de denúncies

S'implementa un Canal de Denúncies per a què tots els treballadors del Grupo CESCE, així com les persones que mantenen una relació contractual amb les diferents Companyies del Grup (agents, clients, proveïdors...) i qualsevol altre grup d'interès, puguin informar sobre incompliments relacionats amb els principis i valors del Grup CESCE recollits als seus respectius Codis Ètics.

Denúncies

Les denúncies han de contenir les dades necessàries per poder dur a terme l’anàlisi dels fets denunciats, per la qual cosa hauran d'incloure les referències següents:

  • Nom del denunciant i DNI (o similar).
  • Companyia a la qual pertany.
  • Dades de contacte: telèfon, adreça de correu electrònic, etc.
  • Contingut de la denúncia, on s'hauran de descriure de manera concreta i precisa els fets denunciats, la companyia/àrea afectada, la data o període de comissió i els possibles subjectes responsables.

 Així mateix, el denunciant podrà afegir-hi les evidències de què disposi.

 Queda garantida la confidencialitat del denunciant, denunciat i d'altres persones que hi puguin estar relacionades, així com del contingut de la denúncia.

 En cap cas s'identificarà el denunciant com a conseqüència de l'exercici del dret d'accés per part del denunciat. Es garanteix l'absència de represàlies ​de qualsevol tipus per denúncies que s'hagin remés de bona fe.

 D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, es considera lícita la creació i manteniment de sistemes d'informació a través dels quals es pugui posar en coneixement de l'entitat, també de forma anònima, la comissió d'actes o conductes que puguin resultar contraris a la normativa general o sectorial d'aplicació al si de l'organització o per part de tercers.

 Seguint amb el mateix criteri, podran ser acceptades a tramitació aquelles denúncies en què no constin les dades d'identificació del denunciant, amb la finalitat d'investigar-les tot aplicant-hi criteris de prudència i proporcionalitat.

 ​Protecció de dades personals:

 D'acord amb la normativa de protecció de dades, l'informem que CESCE, S.A., amb domicili social al carrer Velázquez, núm. 74 - 28001 Madrid i adreça de correu electrònic cesce@cesce.es, tractarà les dades de caràcter personal que vostè ha proporcionat. Així mateix, l'informem que CESCE compta amb un Delegat de Protecció de Dades, amb qui es pot posar en contacte a través del correu dpd@grupocesce.es.

 El tractament d'aquestes dades es realitzarà amb la finalitat exclusiva de gestionar i tramitar les corresponents denúncies d'incompliments o irregularitats dels principis i valors del Codi Ètic de CESCE. D'aquesta manera, només es tractaran les dades estrictament necessàries per al compliment de la finalitat anteriorment esmentada.

 El tractament d'aquestes dades es basa en el compliment d'una obligació legal. Se li informa que vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que es vegi afectada la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 El nostre Canal de Denúncies és comú a les empreses del GRUPO CESCE per la qual cosa les esmentades dades de caràcter personal podran ser cedides a les societats filials de CESCE en cas de ser necessari per a la investigació, tramitació i/o resolució de la denúncia.

 Per últim, li informem que, en tot cas, vostè podrà, en qualsevol moment, exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, així com el dret a la portabilitat de les seves dades i a no ser objecte de decisions automatitzades mitjançant carta postal a l'atenció del Jefe de Unidad de Riesgos Empresariales a calle Velázquez, núm. 74 de Madrid o a l'adreça de correu electrònic canal.denuncias@grupocesce.es.

Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: http://www.cesce.es