Descobreixi més
Pujar

Registre d

Registre d'Impagats Judicials (RIJ)

Fitxer de solvència negativa on advocats poden incloure i consultar deutes que es troben judicialitzats al jutjat o en fase prejudicial.


Què és el RIJ?

El Registre d'Impagats Judicials és un fitxer de solvència negativa especialitzat per a advocats, procuradors i graduats socials al qual s'inclouen i consulten deutes que es troben judicialitzats al jutjat o en fase prejudicial i que han estat reclamats en nom propi o dels seus clients per aquests professionals.

El fitxer del RIJ inclou els deutes certs, vençuts i exigibles, no inferiors a 50€, amb una existència o quantia que no hagi estat objecte de reclamació administrativa o judicial pel deutor o mitjançant un procediment alternatiu de resolució de disputes vinculant entre les parts.

Què és el RIJ?

Quines dades obtindré quan consulti l'Informa amb RIJ?

Podrà consultar la informació del RIJ quan consulti l’informe de qualsevol empresa a INFORMA i saber si es troba en aquest fitxer d’impagats.

Si l’empresa es troba en aquest fitxer, per cada impagat que tingui aquest NIF obtindrà:

  • Classificació del deutor.
  • Origen del deute.
  • Import total reclamat.
  • Import pendent.
  • Data de l’impagament.

Si l'empresa no es troba al RIJ obtindrà:

  • Verificació de que l'empresa no té incidències al RIJ amb data i hora de la consulta.
Quines dades obtindré quan consulti l

Vol saber si els seus clients es troben en algun dels fitxers de morosos?

SOL·LICITI’NS MÉS INFORMACIÓ